Friday, 22 August 2014

Koshien Sketching #4

Sketches for the quarter finals.

Mie vs Okinawa Shogaku

Tsuruga Kehi vs Hachinohe Gakuin KoseiPost a Comment